Defenders

Pod­czas gdy kolej­ne seria­le od Marve­la i Net­flik­sa otrzy­mu­ją coraz niż­sze oce­ny i budzą coraz mniej­sze emo­cje, ich omó­wie­nie w Kon­glo­me­ra­cie roz­ra­sta się odwrot­nie pro­por­cjo­nal­nie do popu­lar­no­ści. Man­do zaczy­nał od krót­kich wsta­wek w cyklu „Moje seria­le”, prze­cho­dząc przez samo­dziel­ne pod­ca­sty, by w omó­wie­niu zwień­cze­nia pierw­szej fazy tego pro­jek­tu połą­czyć siły niczym ekra­no­wi boha­te­ro­wie i wraz z Sic­kiem zaser­wo­wać obszer­ną dys­ku­sję. W przy­pad­ku dłu­go­ści audy­cji też zacho­dzi ta zależ­ność, gdyż dzi­siaj mamy naj­dłuż­szy, jak do tej pory, pod­cast z tego wor­ka, a oma­wia­my naj­krót­szy serial ze wspo­mnia­ne­go uni­wer­sum. Czy tele­wi­zyj­ny odpo­wied­nik „Aven­gers” to serial, któ­ry spro­stał ocze­ki­wa­niom? Jak roz­wi­nę­li się poszcze­gól­ni boha­te­ro­wie? Czy twór­cy mie­li cie­ka­wy pomysł na to, jak prze­cię­ły się ich dro­gi? Jak spraw­dza się cała intry­ga i czy głów­ni zło­czyń­cy są w sta­nie kon­ku­ro­wać z King­pi­nem, Kil­gra­vem czy Cot­ton­mo­uthem? I wresz­cie: jak bawi­li­śmy się na tym seria­lu i czy oce­nia­my go pozy­tyw­nie? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

0:51:55 – stre­fa spo­ile­ro­wa, w któ­rej wyty­ka­my spo­ro wad seria­lu, o któ­rych nie powie­dzie­li­śmy w pierw­szej części.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.