Komiksowy długi weekend

Dłu­gie week­en­dy sprzy­ja­ją nad­ra­bia­niu kul­tu­ral­nych zale­gło­ści. Uda­ło mi się w koń­cu dopaść dwa komik­sy, któ­re z róż­nych wzglę­dów od dłuższego

Czytaj dalej