Piła X

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Szy­mas i Jig­saw bio­rą udział w eks­pe­ry­men­tal­nej tera­pii w Mek­sy­ku. Łyka­my medycz­ny kok­tajl, odpa­la­my „SAW X” (2023) i roz­po­czy­na­my ope­ra­cję na wła­snych, otwar­tych czasz­kach! Jak moc­no cze­ka­li­śmy na powrót Joh­na Kra­me­ra? Co sądzi­my o pozio­mie bru­tal­no­ści tego fil­mu? Któ­ry z nas dzwo­nił po sean­sie na numer z Kali­for­nii? Jak oce­nia­my poziom fan service’u? Któ­re one-line­ry i sce­ny naj­moc­niej zapa­dły nam w pamięć? Komu prze­szka­dza żół­ty Mek­syk? Czy wewnętrz­ny Jig­sa­wek Szy­ma­sa został zaspo­ko­jo­ny? Dla­cze­go Man­do tro­chę krę­cił nosem na finał? Któ­ry z nas odgadł zamysł sce­na­rzy­stów? Czy chcie­li­by­śmy obej­rzeć „Piłę 11” lub „Piłę Y”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.