Creepshow. Joe Hill’s Wolverton Station

W 618. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK jed­no­cze­śnie koń­czy­my sza­lo­ny jesien­no-zimo­wy, komik­so­wo-seria­lo­wy mara­ton z „Cre­ep­show” oraz roz­po­czy­na­my wio­sen­no-let­ni mara­ton z „Cre­ep­show”. Przez naj­bliż­sze 5 mie­się­cy audy­cje z tej serii poja­wiać się będą rza­dziej, ale roz­li­czy­my się z całym trzo­nem tej fran­czy­zy. Na warsz­tat bie­rze­my jej krę­go­słup, czy­li trzy fil­my oraz dwa komik­sy sygno­wa­ne nazwi­ska­mi Ste­phe­na Kin­ga lub Joego Hil­la. Z tej oka­zji, w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li­śmy się w ory­gi­nal­nym skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz oraz Seba­stian „Burial Kubań­czyk. Roz­ma­wia­my o komik­sie, któ­ry uka­zał się dwa tygo­dnie temu. „Joe Hil­l’s Wolver­ton Sta­tion” to dru­gi zeszyt spe­cjal­ny, wyda­ny w ramach odno­wio­ne­go komik­so­we­go „Cre­ep­show” i jed­no­cze­śnie jedy­na adap­ta­cja opo­wia­da­nia Joego Hil­la w tej serii. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.