Oblicza wampiryzmu i Wampiryzm E.T.A. Hoffmanna

W moc­no spóź­nio­nym, sto dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście posłu­cha­cie maru­dzą­ce­go Szy­ma­sa, któ­ry wyja­śnia, skąd te wszyst­kie opóź­nie­nia oraz opo­wia­da o ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji nauko­wej Obli­cza wam­pi­ry­zmu i ana­li­zu­je opo­wia­da­nie Ern­sta The­odo­ra Ama­deu­sa Hof­f­man­na pt. Vam­pi­ri­smus. Jeże­li chce­cie wie­dzieć, czy wspo­mnia­ną sesję nauko­wą moż­na zali­czyć do uda­nych, czym stra­szy Hof­f­mann oraz jak Szy­mas skon­tra­stu­je picie krwi z nekro­fa­gią, cze­ka na Was bli­sko 50 minut świe­że­go, niczym Lucy trzy dni po pogrze­bie, podcastu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.