Niezłe ziółka

Czy sadze­nie zio­ła to dobra roz­ryw­ka dla miesz­kań­ców domu star­ców? A może to świet­ny spo­sób na odstre­so­wa­nie od mózgo­żer­nych euro sucha­rów? Spraw­dza­my jak gra z 2017 roku, pod ory­gi­nal­nym tytu­łem „Her­ba­ce­ous”, spraw­dza się w rodzin­nym gro­nie, a tak­że czy moż­na to nazwać ambien­to­wą i relak­su­ją­cą roz­ryw­ką. Zapra­sza­my do recen­zji pol­skie­go wyda­nia „Nie­złych ziółek”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.