Marvel Comics #1000

Kie­dy zyska­łem super­moc i stwo­rzy­łem pod­cast nie­skoń­czo­no­ści, zosta­łem też obar­czo­ny nie lada odpo­wie­dzial­no­ścią. Łatwo jest mówić o „Lśnie­niu”, „Mise­ry” czy „Ska­za­nych na Shaw­shank”, ale gdy sta­wia się wyzwa­nie by powie­dzieć o wszyst­kim co zwią­za­ne jest ze Ste­phe­nem Kin­giem i jego rodzi­ną, cza­sa­mi trze­ba zawę­dro­wać w odle­głe rejo­ny mul­ti­wer­sum. Two­rzy­łem już audy­cje, w któ­rych tyl­ko deli­kat­nie i tro­chę przy oka­zji, zaha­cza­łem o głów­ną tema­ty­kę pod­ca­stu. Dzi­siaj docie­ram do abso­lut­nej gra­ni­cy. W 616. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK posłu­cha­cie o pew­nym komik­so­wym wyda­rze­niu sprzed 5 lat. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę zeszyt, w któ­rym zebra­no 80 histo­rii stwo­rzo­nych przez trzy­cy­fro­wą licz­bę twór­ców, wśród któ­rych zna­la­zła się jed­na stro­na napi­sa­na przez naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joego Hilla.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.