Strach

Czy „Strach” to naj­lep­sza książ­ka Kari­ki? Sku­ra koń­czy swo­ją przy­go­dę z tym sło­wac­kim pisa­rzem na tej lek­tu­rze w wer­sji audio. Ale dziś wię­cej będzie o mroź­nych oko­licz­no­ściach słu­cha­nia tego dzie­ła oraz o zde­rze­niu ze zwie­rzy­ną, któ­ra rów­nież wystę­pu­je na kar­tach tej powie­ści… będzie bar­dzo nie­bez­piecz­nie, lepiej zapnij­cie pasy!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.