W cieniu Bangor – część 1

W pierw­szym tygo­dniu czerw­ca wydaw­nic­two Dom hor­ro­ru roz­po­czę­ło przed­sprze­daż pol­skiej anto­lo­gii inspi­ro­wa­nej pro­zą Ste­phe­na Kin­ga – „W cie­niu Ban­gor”. W 365. odcin­ku pod­ca­stu Radio SW w wir­tu­al­nym stu­diu usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, któ­rzy inau­gu­ru­ją dziś nowy krót­ki cykl pod­ca­stów. A bio­rąc pod uwa­gę fakt, że „W cie­niu Ban­gor” to książ­ka o pokaź­nych gaba­ry­tach i rów­nie dużej zawar­to­ści tek­stów, posta­no­wi­li­śmy podzie­lić nasze omó­wie­nie na czę­ści. Przed wami pierw­sza par­tia opo­wia­dań. Co sądzi­my o anto­lo­giach z tego wor­ka? Ile Ste­phe­na Kin­ga znaj­dzie­my wewnątrz książ­ki? Czy czuć, że poszcze­gól­ne opo­wia­da­nia powsta­ły z myślą o tym kon­kret­nym zbio­rze? Jak oce­nia­my kolej­nych auto­rów i ich tek­sty? I wresz­cie czy Man­do widzi róż­ni­cę mię­dzy Juda­szem a Piła­tem oraz Ostat­nią Wie­cze­rzą i Jaseł­ka­mi? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Spis tre­ści:

  • 0:09:26 – Juliusz Woj­cie­cho­wicz (Wstęp, Nie­na­wist­na splu­wa, Niedopałki)
  • 0:23:43 – Anna Musia­ło­wicz (Jak kamień w wodę, Wszyst­kie jego kobie­ty, Napisz o mnie)
  • 0:33:14 – Marek Zychla (Jeanie Johnston)
  • 0:40:13 – San­dra Gatt Osiń­ska (Krzyś)

Anto­lo­gię „W cie­niu Ban­gor” kupi­cie w przedsprzedaży:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.