Mother!

„Mother!” czy­li Dar­ren Aro­no­fsky wra­ca do dobrej for­my! Opo­wieść o pisa­rzu pochło­nię­tym swo­im natchnie­niem, oraz o jego part­ner­ce – muzie, mat­ce. Całość w for­mie meta­fo­rycz­ne­go thril­le­ra rodem z Roma­na Polań­skie­go. SKu­ra zde­cy­do­wa­nie pole­ca, tym bar­dziej jeśli ktoś zra­ził się do tego twór­cy poprzed­nim fil­mem „Noe”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.