Sandman. Preludia i nokturny. Tom 1

Egmont posta­no­wił po raz kolej­ny – tym razem w nie­co zmie­nio­nym wyda­niu – zapre­zen­to­wać pol­skim czy­tel­ni­kom iko­nicz­ny komiks Neila Gaima­na, czy­li „Sand­ma­na”. Misty­Pop i Jer­ry się­gnę­li po „Pre­lu­dia i nok­tur­ny” z dwóch skraj­nie odmien­nych per­spek­tyw. Misty ma za sobą lek­tu­rę (i to nie­jed­no­krot­ną) całej serii, a dla Jer­ry­’e­go jest to pierw­sze podej­ście do tego kul­to­we­go tytu­łu. Jak pano­wie oce­ni­li otwar­cie „Sand­ma­na”? Na ile hor­ro­ro­we oka­za­ły się „Pre­lu­dia i nok­tur­ny”? Jak wypa­da­ją poszcze­gól­ne roz­dzia­ły tej opo­wie­ści i czy już w tym tomie czuć nad­cho­dzą ska­lę wyda­rzeń? I w koń­cu, jak wypa­da stro­na wizu­al­na cało­ści? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A wkrót­ce ruszy­my w dal­szy ciąg tej uni­ka­to­wej podróży.

Wspo­mnia­ny vide­oesej Micha­ła może­cie obej­rzeć tutaj.

„Sand­man. Pre­lu­dia i nok­tur­ny” może­cie oczy­wi­ście nabyć w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.