Moje seriale cz. 97

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uję zabu­rze­nie chro­no­lo­gii i choć nie zamkną­łem jesz­cze wcze­śniej­sze­go sezo­nu, oma­wiam nadal seria­lo­wy sezon 2021/2022. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my trzy tytuły:

  • 0:00:57 – Bet­ter Call Saul, sezon 6A
  • 0:13:22 – The Movies That Made Us, sezon 3
  • 0:32:30 – Hold Tight, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.