Rojst – sezon 1

Plat­for­ma Show­max nie­mal­że od począt­ku swo­jej obec­no­ści na naszym ryn­ku sta­ra­ła się inwe­sto­wać w pol­skie pro­duk­cje. Naj­gło­śniej­szą z nich, seria­lem, któ­ry miał zawo­jo­wać nie tyl­ko rodzi­me plat­for­my stre­amin­go­we, był „Rojst”. Choć Show­max już się z Pol­ski wyco­fał, a serial tra­fił na Net­flix, my posta­no­wi­li­śmy z per­spek­ty­wy cza­su co nie­co o nim opo­wie­dzieć. W stu­dio spo­tka­li się Bogu­sia oraz Jer­ry aby prze­dys­ku­to­wać na ile „Rojst” speł­nił pokła­da­ne w nim nadzie­je, jak na ekra­nie pre­zen­tu­ją się realia cza­sów PRLu oraz czy pro­duk­cja ta spraw­dza się jako mrocz­ny kry­mi­nał. O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naszej roz­mo­wie o pierw­szym sezonie. 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.