Moje podcasty #3

Po ponad trzy­mie­sięcz­nej prze­rwie Jer­ry powra­ca do serii zaini­cjo­wa­nej przez Paw­ła Mate­ję, czy­li pro­jek­tu Moje pod­ca­sty. Po odcin­ku w 100% poświę­co­ne­mu pro­jek­tom stric­te oko­ło­fil­mo­wym, dziś może­cie posłu­chać wybo­ru dużo bar­dziej eklek­tycz­ne­go, w któ­rym publi­cy­sty­ka mie­sza się z popkul­tu­rą, a do tego poja­wia się pierw­szy – w przy­pad­ku Jer­ry­’e­go – pod­cast anglo­ję­zycz­ny. Dużo dobra do słuchania.

Oma­wia­ne są kolejno:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.