Czas podsumowań 2016 cz. 3

W sto dwu­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście kon­ty­nu­ują prze­ogrom­ne pod­su­mo­wa­nie roku 2016, w ramach któ­re­go zachwa­la­ją lub kry­ty­ku­ją tek­sty kul­tu­ry oraz zja­wi­ska zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­tą gro­zą. Szu­ka­cie dobre­go seria­lu, fil­mu czy komik­su? A może cie­ka­wej gry fabu­lar­nej lub kom­pu­te­ro­wej? Woli­cie książ­ki? Plan­szów­ski? A może inte­re­su­ją Was kon­wen­ty lub kon­fe­ren­cje nauko­we? Cza­so­pi­sma? Teatr? Spo­koj­nie, w tym odcin­ku każ­dy znaj­dzie coś dla siebie 🙂

Hubert „Man­do” Span­dow­ski 6:31 – 27:37
+ Obec­ność 2 (2016)
+ The VVitch (2016)
+ Hush (2016)
+ Phan­tasm: Rava­ger (2016)
- Komór­ka (2016)
+/- Las samo­bój­ców (2016)
+/- Zanim zga­sną świa­tła (2016)
+/- I Am the Pret­ty Thing That Lives in the House (2016)
+/- Scre­am MTV (S02)
+ Z‑Nation (pilot S03)
+ Scre­am Queens (S02)
- The Wal­king Dead (S07)
- Fear The Wal­king Dead (S02)
+ Ash vs Evil Dead (S02)
+ Ame­ry­kań­ski Wam­pir (tomy 1–7)
+ Loc­ke & Key (całość)
+ Hrab­stwo Har­row (tom 1)
? Out­cast (tom 1)
?+ Ostat­ni pią­tek (gra planszowa)

Mag­da­le­na Paluch 28:36 – 50:28
Świa­ty gro­zy 2
Polcon 2016 (Karo­li­na Kaczkowska)
+ Hor­ror Day 2016
+ Kfa­son 2016
+ Kostusz­ka Car­li Mori
+ Zombie.pl Łuka­sza Radec­kie­go i Rober­ta Cichowlasa
+ City 3 (anto­lo­gia wyd. Forma)
+ Bez znie­czu­le­nia Juliu­sza Wojciechowicza
+ Bez stra­chu. Jak umie­ra czło­wiek Mag­da­le­ny Riga­mon­ti oraz Ada­ma Ragiela
+ Oko­Li­ca Strachu
 The VVitch (2016)
Zom­bie Express (Tra­in to Busan 2016)
+ Under the Sha­dow (2016)
+ Egzor­cy­sta (S01)
+ Salem (S03)

Jacek Brze­zow­ski 50:52 – 1:23:38
+ Call of Cthul­hu 7th edition
+ Del­ta Green
+ Kult (nie­wy­da­ne wznowienie)
+ Lay­ers of Fear
+ Black Mir­ror (S01-S03)
+ Mistrzo­wie hor­ro­ru (Masters of Hor­ror S01-S02
+ Sam Strach (Fear Itself)
+ Po tam­tej stro­nie (The Outer Limits)
+ Stre­fa mro­ku (The Twi­li­ght Zone)
+ Insi­de No. 9
+ Stran­ger Things (S01)
+ True Detec­ti­ve (S01)
-/+ True Detec­ti­ve (S02)
- Bla­ir Witch (2016)
Bla­ir Witch Pro­ject (1999)
+ Uzu­ma­ki Jun­jie­go Ito
+ Uzu­ma­ki (2000)

Seba­stian „Burial” Kubań­czyk 1:24:03 – 1:48:51
Gre­en Room (2015)
Bone Toma­hawk (2015)
The VVitch (2016)
Clo­ver­field Lane 10 (2016)
Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
Obec­ność 2 (2016)
Hush (2016)
Zom­bie Express (Tra­in to Busan 2016)
Autop­sja Jane Doe (2016)
Stran­ger Things (S01)
Ash vs Evil Dead (S02)
Bra­in­De­ad (S01)
Bates Motel (S04)
+ 22.11.63 (2016)
- Pre­acher (S01)
- Out­cast: Opę­ta­nie (S01)
+ Damien (S01)
+ Egzor­cy­sta (S01)
- Out­cast (tom 1)
+ Hrab­stwo Har­row (tom 1)
Loc­ke & Key (całość)
+ Oko­Li­ca Stra­chu, Histe­ria, Brama
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
+ Wypuść mnie pro­szę Edwar­da Lee
+ Przy­szła na Sar­nath zagła­da. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­te i fan­ta­stycz­ne Lovecrafta
+ Zgro­za w Dun­wich i inne prze­ra­ża­ją­ce opo­wie­ści Lovecrafta
Opo­wie­ści miło­sne, śmier­tel­ne i tajem­ni­cze Edga­ra Alla­na Poego
+ Kolek­cja: Mistrz gro­zy – Dolo­res Cla­ibor­ne, To, Kra­ina wiecz­ne­go szczę­ścia, Łow­ca snów, Lśnie­nie i Mia­stecz­ko Salem (DVD) oraz Mia­stecz­ko Salem, To (BR)
+ Słu­cho­wi­sko Lśnie­nie od Audio­te­ki
+ Zapo­wie­dzi ekra­ni­za­cji Mrocz­nej wie­ży i To

Woj­ciech Gunia 1:49:13 – 2:14:18
Dom z liści Mar­ka Z. Danielewskiego
Na opak Oli­ve­ra Onionsa
+ The Night Land  Wil­lia­ma Hope­’a Hodgsona
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Maga­zyn Histeria
+ Kfa­son 2016 (Mag­da Paluch)
- Ple­bi­scy­ty internetowe
- Nagro­da im. Ste­fa­na Grabińskiego
- Nad­mier­na obec­ność nazwisk pokro­ju Master­to­na, Smi­tha czy Kin­ga w kon­tek­ście inter­ne­to­we­go dys­kur­su lite­rac­kiej gro­zy, igno­ro­wa­nie twór­ców bar­dziej ambitnych
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
+ Kosz­tusz­ka Car­li Mori

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Magdalena Paluch

https://www.facebook.com/grozownia/

Pomysłodawczyni i koordynator Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON). Rodowita krakowianka. Miłośniczka szeroko pojętej grozy i kotów. Twórca i moderator portalu Grozownia. Redaktor literacki, bibliotekarka, wielbicielka wypraw wszelakich oraz Stephena Kinga i Charlesa Bukowskiego.

Jacek Brzezowski

http://tchnieniegrozy.pl

Twórca jednego z najstarszych polskich podcastów, który w ramach Tchnienia Grozy od blisko 10 lat serwuje nam audio interpretacje różnorodnych opowiadań grozy.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Wojciech Gunia

http://labiryntzlisci.blogspot.com/

Absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Debiutował w 2014 roku zbiorem opowiadań "Powrót", uznanym przez wielu czytelników i krytykę za jedną z najoryginalniejszych i najlepszych książek polskiej grozy ostatnich lat. W swej twórczości unika rekwizytów typowych dla współczesnego horroru, skupiając się na sugestywnym odmalowaniu psychiki bohaterów, udręczonych bezsilnością wobec świata - niezrozumiałego, absurdalnego, przepełnionego okrucieństwem i obciążonego przemijalnością.