Filmy wakacyjne cz. 22

Fil­my waka­cyj­ne wra­ca­ją, czy­li dzi­siaj o lasach, jezio­rach, wyciecz­kach, kam­pin­gu, namio­tach, spa­ce­rach po lesie i o tym co war­to oglą­dać w takich oko­licz­no­ściach przy­ro­dy i… przy­go­dy! A Sku­ra opo­wia­da mię­dzy inny­mi o:

  • „Color Out of Spa­ce” (2019) reż. Richard Stanley
  • „The Clo­ve­hitch Kil­ler” (2018) reż. Dun­can Skiles
  • „Ber­ser­ker” (1987) reż. Jef­fer­son Richard
  • „Witho­ut Name” (2016) reż. Lor­can Finnegan
  • „Come to Dad­dy” (2019) reż. Eli­jah Wood
  • „In the Earth” (2021) reż. Ben Wheatley

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.