Into the Dark: New Year, New You

W dwie­ście dwu­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas dzie­lą się z Wami posta­no­wie­nia­mi nowo­rocz­ny­mi i prze­my­śle­nia­mi po sean­sie czwar­te­go epi­zo­du świą­tecz­nej anto­lo­gii gro­zy od Hulu, tj. odcin­ka „New Year, New You” seria­lu „Into the Dark”. Jak moc­no osa­dzo­no fabu­łę w nocy z Syl­we­stra na Nowy Rok? Czy twór­com uda­ło się spraw­nie przed­sta­wić histo­rię o zakła­ma­niu współ­cze­snych mediów spo­łecz­no­ścio­wych? Dla­cze­go pierw­sza poło­wa epi­zo­du tak moc­no nas wymę­czy­ła? Jak bar­dzo pesy­mi­stycz­ny jest wydźwięk cało­ści? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.