Quibi – przegląd oferty – część 2

Kie­dy oma­wia­li­śmy w maja pierw­szą część ofer­ty Quibi, nie mogli­śmy przy­pusz­czać, że plat­for­ma nie tyl­ko nie docze­ka koń­ca roku, ale rów­nież nie posze­rzy zna­czą­co swo­jej ofer­ty. Man­do i Jer­ry powró­ci­li jed­nak do tema­tu, aby pody­sku­to­wać o tym co zawio­dło, co sta­nie się z ory­gi­nal­ny­mi pro­duk­cja­mi i opo­wie­dzieć o czte­rech, róż­no­rod­nych pro­duk­cjach ory­gi­nal­nych, któ­re abo­nen­ci Quibi mie­li oka­zję oglą­dać. Czy zna­leź­li tam ponow­nie coś ciekawego?

Lista oma­wia­nych seriali:

  • 00:14:30 – The Expecting
  • 00:25:14 – The Fugitive
  • 00:41:22 – Don’t Look Deeper
  • 00:58:35 – Wireless

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.