Rick i Morty (tom 1)

Rick i Mor­ty gra­ją na mię­dzy­ga­lak­tycz­nej gieł­dzie, sta­ją się świad­ka­mi rebe­lii kosmi­tów pozba­wio­nych domów w wyni­ku bez­sen­sow­nej woj­ny oraz podej­mu­ją się oca­le­nia Sen­no­wer­sum.

Na sku­tek współ­pra­cy Oni Press Incor­po­ra­ted i Car­to­on Network na rynek ame­ry­kań­ski tra­fił komiks „Rick i Mor­ty”. Dzię­ki wydaw­nic­twu Egmont od paź­dzier­ni­ka może­my prze­czy­tać pierw­szy tom zbior­czy w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej. Czy sce­na­riusz Zaca Gor­ma­na dorów­nu­je pomy­słom Har­mo­na i Roilan­da? Jak moc­no opra­wa gra­ficz­na nawią­zu­je do sty­li­sty­ki seria­lu? Czy to komiks tyl­ko dla fanów pro­duk­cji od adult swim, czy może ide­al­ne wpro­wa­dze­nie w uni­wer­sum? Posłu­chaj­cie.

Komiks „Rick i Mor­ty” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.