Legendy VHS 1: Laleczka Chucky

Kolej­ny odci­nek cyklu Ostry pią­tek sta­je się jed­no­cze­śnie począt­kiem nowej serii pod­ca­stów. Seans jed­ne­go z kla­sy­ków z lat 80-tych zain­spi­ro­wał mnie bowiem do zaini­cjo­wa­nia nie­re­gu­lar­ne­go cyklu nagrań o legen­dach epo­ki VHS. O jakim kla­sy­ku mowa? O kul­to­wej Lalecz­ce Chuc­ky.

Jak film Hol­lan­da wypa­da po bli­sko 30 latach od pre­mie­ry? Czy Char­les Lee Ray i sam Chuc­ky słusz­nie zapi­sa­li się w anna­łach kina gro­zy? Jak spraw­dza­ją się efek­ty spe­cjal­ne, tak istot­ne w tym kon­kret­nym fil­mie? O tym i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.