The Punisher – sezon 2

Powra­ca­my do oma­wia­nia kolej­ne­go seria­lu z net­flik­so­we­go uni­wer­sum Marve­la. Tym razem na warsz­tat tra­fia dru­gi sezon „The Puni­sher”. Audy­cja jest naj­praw­do­po­dob­niej osta­tecz­nym zamknię­ciem nasze­go roz­cią­gnię­te­go w cza­sie even­tu, któ­ry zain­au­gu­ro­wa­li­śmy pierw­szym sezo­nem seria­lu od Net­flik­sa, a kon­ty­nu­owa­li­śmy uda­nym powro­tem po latach do pierw­szej fil­mo­wej adap­ta­cji z lat osiem­dzie­sią­tych, nie­uda­nym powro­tem do wer­sji z 2004 roku oraz cał­kiem przy­jem­nym zmie­rze­niem się z fil­mem z 2008 roku. W dzi­siej­szej audy­cji pod­kre­śla­my, jak duży pro­gres nastą­pił w tym seria­lu. Poru­sza­my wątek roz­wo­ju Fran­ka i jego rela­cji z inny­mi posta­cia­mi, nowych i sta­rych czar­nych cha­rak­te­rów, dwóch głów­nych spraw sezo­nu, wystę­pów gościn­nych i powią­zań w ramach uni­wer­sum oraz ogól­nej wymo­wy i kli­ma­tu dru­giej odsło­ny przy­gód marve­lo­we­go Mści­cie­la. Czy twór­cy odro­bi­li lek­cję i wycią­gnę­li wnio­ski z błę­dów w pierw­szej serii? Czy dru­ga odsło­na seria­lu przy­pa­dła nam do gustu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.