Azjatycka Noc Grozy Online 2022

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się w noc­ną podróż do Azji. W Indiach pozna­my histo­rię Vinu, mło­de­go męż­czy­zny zależ­ne­go od mat­ki i alko­ho­lu oraz uwię­zio­ne­go bez per­spek­tyw w mało­mia­stecz­ko­wej rze­czy­wi­sto­ści, zaś w Male­zji odwie­dzi­my słyn­ny nawie­dzo­ny hotel i z GO PRO w dło­ni sta­wi­my czo­ła potęż­nej bestii. Za co uwiel­bia­my wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Azja­tyc­ki Festi­wal Fil­mo­wy Pięć Sma­ków? Jak moc­no róż­ni­my się w odbio­rze indyj­skich „Duchów prze­szło­ści” (2022)? Czy bar­dziej cie­ka­wi­ły nas tytu­ło­we zja­wy, czy warun­ki socjo­eko­no­micz­ne w oto­cze­niu głów­ne­go boha­te­ra? Co zaś sądzi­my o pierw­szym male­zyj­skim found foota­ge? Ile roz­ryw­ki dał nam nawią­zu­ją­cy do „RECa” czy „Bla­ir Witch Pro­ject” „Irul: Hotel Stra­chu” (2021)? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.