Pierwsze wrażenia – Cloak and Dagger

Z pro­duk­cja­mi tele­wi­zji Fre­eform mia­łem do czy­nie­nia do tej pory tyl­ko raz i było to bar­dzo nie­przy­jem­ne doświad­cze­nie. Wczo­raj docze­ka­li­śmy się nowej pro­duk­cji z tego wor­ka, któ­ra tym razem jest przed­sta­wi­cie­lem wiel­kie­go fil­mo­wo-seria­lo­we­go uni­wer­sum – Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se. Czy serial „Clo­ak & Dag­ger” to kolej­ny super­bo­ha­ter­ski akcyj­niak? Czy idzie dro­gą wyty­czo­ną przez „Inhu­mans”, czy  bli­żej mu do „Runa­ways”? A może tym razem uda­ło się zasko­czyć świe­żo­ścią? Czy w nowym seria­lu odnaj­dą się widzo­wie nie zna­ją­cy komik­so­we­go ory­gi­na­łu? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.