Kobiety eksploatacji. Odcinek 14. Arthouse’owe mścicielki

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Kobie­ty eks­plo­ata­cji nie zwal­nia­ją! 2024 rok Mar­ta i Bogu­sia wita­ją obszer­ną dys­ku­sją na temat artho­use­’o­wych repre­zen­ta­cji kina rape and reven­ge. Czte­ry fil­my z róż­nych stron świa­ta sta­ły się dla dziew­czyn punk­tem wyj­ścia do zasta­no­wie­nia się nad cha­rak­te­rem ekra­no­wej prze­mo­cy i natu­rą trig­ge­rów. Czy tyl­ko wizu­al­na prze­moc ma siłę raże­nia? Czy może też to co poza kadrem potra­fi wpły­wać na odbiór fil­mu? A w koń­cu co o odbior­cach kina rape and reven­ge mówią ich ocze­ki­wa­nia wobec spo­so­bu reali­za­cji scen prze­mo­cy? To wszyst­ko i jesz­cze wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Peł­ną roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:01:00 – Wstęp
  • 00:21:57 – Kata­lin Varga
  • 00:41:22 – Por­tret o zmierzchu
  • 00:58:08 – Pięk­na para oraz W odwecie
  • 01:28:32 – Violation

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.