Copernicon 2016

Dzi­siaj mija 99 dni od star­tu Kon­glo­me­ra­tu, a to jest set­ny pod­cast, jaki uka­zał się w tym cza­sie i trze­cia rela­cja z impre­zy w cią­gu sied­miu dni.  W audy­cji Man­do zda­je spra­woz­da­nie ze swo­jej wizy­ty w Toru­niu na siód­mej edy­cji kon­wen­tu Coper­ni­con, któ­ra mia­ła miej­sce w minio­ny week­end. Z pod­ca­stu dowie­cie się, jakie są plu­sy i minu­sy jed­no­dnio­wych wyjaz­dów, któ­re punk­ty pro­gra­mu uda­ło się odwie­dzić oraz jak one wypa­dły. I przede wszyst­kim, dla­cze­go był to pierw­szy Coper­ni­con Man­do, choć ten ma Toruń po sąsiedz­ku i już od 2009 roku pró­bo­wał tam dotrzeć.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.