Pierwsze wrażenia – Władca Pierścieni: Pierścienie władzy

Dru­gie­go wrze­śnia mia­ły pre­mie­rę pierw­sze dwa odcin­ki wycze­ki­wa­ne­go przez wie­lu seria­lu pro­duk­cji Ama­zo­na o tytu­le „Wład­ca Pier­ście­ni – Pier­ście­nie wła­dzy”. Z tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Paweł Mate­ja oraz Jer­ry, aby pody­sku­to­wać o tym gło­śnym otwar­ciu. Do któ­rej czę­ści spu­ści­zny Tol­kie­na ma pra­wa Ama­zon i co z tego wyni­ka dla seria­lu? Jaką opo­wieść pro­po­nu­ją nam sce­na­rzy­ści i jak oce­nia­my podział całej histo­rii na kil­ka rów­no­le­głych wąt­ków? Czy po opra­wie audio-wizu­al­nej widać milio­ny dola­rów wyda­ne na tę pro­duk­cję? Ile znaj­dzie­my tutaj hor­ro­ru, a ile kome­dii? Czy cze­ka­my na kolej­ne epi­zo­dy, czy może wizja twór­ców odrzu­ci­ła nas już na star­cie? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.