Star Wars VII: Przebudzenie mocy

W kolej­nym odcin­ku nie­re­gu­lar­ne­go cyklu poświę­co­ne­go uni­wer­sum „Gwiezd­nych Wojen” zabie­ra­my się w koń­cu, wespół z Man­do za Epi­zod VII – „Prze­bu­dze­nie Mocy”.

Roz­mo­wa jest spoj­le­ro­wa dla­te­go słu­cha­czy, któ­rzy jesz­cze tego fil­mu nie widzie­li, naj­pierw zachę­ca­my do nad­ro­bie­nia zale­gło­ści. Na pozo­sta­łych cze­ka ponad pół­to­rej godzi­ny dys­ku­sji, w trak­cie któ­rej zasta­na­wia­my się czy Rey jest nie­po­ka­la­nie poczę­ta z Mocy, roz­ma­wia­my dla­cze­go pre­qu­ele są lep­sze od nowe­go fil­mu, a Man­do wspo­mi­na o pla­no­wa­nym, wie­ko­pom­nym one sho­cie komik­so­wym z C3PO w roli głów­nej. Zapra­sza­my do słuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.