Detektyw: Kraina nocy – sezon 4

Po dzie­się­ciu latach od pre­mie­ry, kul­to­we­go już dla wie­lu widzów, pierw­sze­go sezo­nu seria­lu „Detek­tyw” HBO posta­no­wi­ło powró­cić do tej mar­ki. Nowy sezon, nowa show­run­ner­ka, nowy (tym razem wyjąt­ko­wo mroź­ny) kli­mat. Tra­ile­ry intry­go­wa­ły i zapo­wia­da­ły nawią­za­nia do spra­wy Rusta i Mar­ty­’e­go z Louisia­ny, a sam odci­nek otwie­ra­ją­cy pozwa­lał na ostroż­ny opty­mizm. Czy oka­zał się on uza­sad­nio­ny? O tym dys­ku­tu­je dziś wyjąt­ko­wa eki­pa w skła­dzie Agniesz­ka z Car­pe Noc­tem, Mar­ta oraz Jer­ry. Czy Issie Lopez uda­ło się wykre­ować atmos­fe­rę gro­zy i nie­po­ko­ju? Na ile cie­ka­wie wplo­tła ona w swą opo­wieść nawią­za­nia do pierw­sze­go sezo­nu oraz licz­ne odnie­sie­nia do innych dzieł kul­tu­ry? Czy spodo­ba­ło się nam roz­wią­za­nie zagad­ki? O tym wszyst­kim i bar­dzo wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:47:31

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.