Grumpy carp

Kar­pie się sta­rze­ją, ostat­ni aktyw­ny czło­nek redak­cji skoń­czył trzy­dziest­kę, teraz już tyl­ko sie­dzi­my w dre­sach i narze­ka­my. A ponie­waż pozaz­dro­ści­li­śmy Kon­glo­me­ra­to­wi nowej, wyjąt­ko­wo luź­nej for­mu­ły ich naj­now­sze­go pro­jek­tu, Prze­ca­stu, w naj­now­szym odcin­ku Kar­pio­we­go roz­ma­wia­my bez pla­nu o tym, co nas wku­rza. Zaczy­na­my od nie­zwy­kle iry­tu­ją­cej cechy Paw­ła Matei, płyn­nie prze­cho­dzi­my do tema­tów świa­to­po­glą­do­wych, mody­fi­ko­wa­ne­go węgla i sucha­rów o hor­ro­rze wycią­gów z kont, by na koniec niczym zdar­te pły­ty zaśpie­wać pieśń pochwal­ną na cześć e‑booków.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.