Nekroskop tom 1: Nekroskop

Od nie­umar­łe­go wam­pi­ra spo­czy­wa­ją­ce­go w rumuń­skim gro­bow­cu Borys Dra­go­sa­ni pró­bu­je wydo­być sekret dia­bel­skiej potę­gi, tak wiel­kiej, że przy jej pomo­cy będzie mógł zdo­mi­no­wać ści­śle taj­ną agen­cję sowiec­kie­go wywia­du para­nor­mal­ne­go. Dra­go­sa­ni to nekro­man­ta czło­wiek dla któ­re­go śmierć nie jest gra­ni­cą. Przy pomo­cy wam­pi­ra Tibo­ra Feren­czy­ego, Dra­go­sa­ni posiadł zdol­ność wydzie­ra­nia tajem­nic dusz i umy­słów umar­łych. Borys ma jed­nak god­ne­go sie­bie prze­ciw­ni­ka. To Har­ry Keogh NEKROSKOP. Har­ry tak­że potra­fi siłą swe­go umy­słu poko­nać śmierć. Keogh zosta­je zwer­bo­wa­ny przez bry­tyj­skie służ­by spe­cjal­ne, aby prze­ciw­sta­wić się ata­ko­wi zza Żela­znej Kur­ty­ny. Roz­gryw­ka mię­dzy Dra­go­sa­nim, a Keoghiem sta­je się coraz bar­dziej prze­ra­ża­ją­ca. Har­ry zysku­je jed­nak potęż­nych sojusz­ni­ków: umar­łych, któ­rzy, aby go chro­nić, zro­bią wszyst­ko, powsta­ną nawet z grobów…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.