Z archiwum X – 11x02 – This

Dru­gi odci­nek za nami. Po otwar­ciu sezo­nu poprzecz­ka zosta­ła zawie­szo­na na tyle nisko, że ryzy­ko zawo­du po sean­sie wyda­wa­ło się mini­mal­ne. Tym bar­dziej, że za sce­na­riusz i reży­se­rię odpo­wia­da Glen Mor­gan, któ­ry zapre­zen­to­wał nam parę napraw­dę dobrych epi­zo­dów, nawet w dzie­sią­tym sezo­nie. Czy zatem „This” zma­za­ło złe wra­że­nie po „My Strug­gle III”?

W dzi­siej­szej dys­ku­sji oprócz skła­du sprzed tygo­dnia bie­rze udział Szy­mas, zaczy­na­my zatem od jego opi­nii na temat pierw­sze­go odcin­ka. Póź­niej roz­ma­wia­my o posta­ciach Samot­nych Strzel­ców, ich wąt­ku w „Z archi­wum X”, solo­wym seria­lu i komik­so­wym powro­cie. Dys­ku­tu­je­my na temat tego czy fan­ser­wis w „This” nie jest nazbyt roz­bu­cha­ny, o rela­cjach na linii Mul­der-Scul­ly, spra­wie odcin­ka, feno­me­nie „This Man” i o wpi­sa­niu tej histo­rii w całość sezo­nu. Do tego narze­ka­my i chwa­li­my, a momen­ta­mi dość wyraź­nie się ze sobą nie zga­dza­my. Pod­su­mo­wu­jąc, zapra­sza­my na omó­wie­nie kolej­ne­go odcin­ka jede­na­ste­go sezo­nu TXF!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.