Maglownica

Po tym jak rok 2020 spo­wo­do­wał przy­spie­sze­nie mara­to­nu fil­mów Mic­ka Gar­ri­sa, któ­ry od kil­ku lat ser­wu­je­my na łamach Radia SK, auto­rzy tego kar­ko­łom­ne­go przed­się­wzię­cia posta­no­wi­li ode­tchnąć od ekra­ni­za­cji jego autor­stwa. Pew­nie zapy­ta­cie, na któ­ry z puli lep­szych tytu­łów zde­cy­do­wa­li się tym razem pano­wie Hubert Span­dow­ski i Rafał Siciń­ski… Otóż dzi­siaj posta­no­wi­li poroz­ma­wiać o fil­mie „Maglow­ni­ca”. A że jest to film wyjąt­ko­wy, począw­szy od nazwisk trzech ikon hor­ro­ru, któ­ry­mi jest rekla­mo­wa­ny, a skoń­czyw­szy na łat­ce naj­gor­sze­go fil­mu 1995 roku, daru­je­my sobie dal­sze sło­wa zachę­ty i po pro­stu odsy­ła­my do audy­cji, któ­rej auto­rzy tym razem nie są tak zgod­ni jak zazwyczaj.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.