Autotematyczny podcast okolicznościowy

Kie­dy rzu­ci­łem się eks­plo­ro­wać prze­past­ne zaso­by pod­ca­sto­we, nie sądzi­łem że znaj­dę się kie­dyś po dru­giej stro­nie mikro­fo­nu. Ale im wię­cej słu­cha­łem, tym bar­dziej mnie to kor­ci­ło. Mimo to kie­dy zasia­da­łem do mon­ta­żu pierw­sze­go, paro­mi­nu­to­we­go nagra­nia nie sądzi­łem, że dobi­ję do okrą­głej set­ki. Z tej oka­zji posta­no­wi­łem nagrać pod­cast o swo­ich począt­kach. Mia­łem to zro­bić daw­no, a wyszło nagra­nie total­nie spon­ta­nicz­ne. Tak czy siak ser­decz­nie zapra­szam do posłu­cha­nia tego spe­cjal­ne­go odcin­ka okolicznościowego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.