Wywiad z Unką

Po ponad dwóch latach w skrom­ne pro­gi Kon­glo­me­ra­tu ponow­nie zawi­ta­ła Unka Odya, autor­ka komik­so­wej serii „Brom”, któ­rej dru­ga odsło­na uka­za­ła się we wrze­śniu. Co zmie­ni­ło się w życiu autor­ki od pre­mie­ry jej debiu­tanc­kie­go albu­mu? Czy Unka zazna­ła sła­wy? Jaki jest naj­po­pu­lar­niej­szy ship posta­ci z „Bro­ma”? Skąd wzię­ło się jej zain­te­re­so­wa­nie typo­gra­fią? Jak zro­dził się pomysł na ero­tyk w uni­wer­sum Bro­ma? O tym wszyst­kim i wie­lu, wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dyskusji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.