Rok siódmy

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pozwa­la sobie na chwi­lę odde­chu i zamiast pro­fe­sjo­nal­ne­go odcin­ka mery­to­rycz­ne­go ser­wu­je Wam pod­ca­sto­wą metę, w któ­rej przy­glą­da się minio­nym dwu­na­stu mie­sią­com. Jak wypa­dła kon­fron­ta­cja z Nawie­dzo­nym Wstęp­nia­kiem z 2014? Któ­re audy­cje z ostat­nie­go roku nada­wa­nia cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią? Czy pan­de­mia zatrzy­ma­ła rene­sans hor­ro­ru? Co pisz­czy w gro­zo­ne­cie? Jakie atrak­cje cze­ka­ją na mania­ków gro­zy w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach? O czym usły­szy­cie do koń­ca roku w Nekro? W jakich dwóch kwe­stiach chciał­bym się z Wami skon­sul­to­wać? Dla­cze­go w meta-NP wspo­mi­nam „Kevi­na same­go w domu”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.