Pennywise: The Story of It

Dwa tygo­dnie temu do ogól­nodp­stęp­nej dys­ty­bu­cji wszedł film doku­men­tal­ny „Pen­ny­wi­se: The Sto­ry of It”. Z tej oka­zji omó­wi­li­śmy w Radiu SK mini­se­rial „To” z 1990 roku, a dzi­siaj już samo­dziel­nie fina­li­zu­ję ten mały event. W 511. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, przy­bli­żę histo­rię tej pro­duk­cji. Opo­wiem o kon­tro­wer­sjach zwią­za­nych z lip­co­wą pre­mie­rą na plat­for­mie Scre­am­box, a osta­tecz­nie omó­wię sam film, pła­wiąc się w jego kolej­nych roz­dzia­łach. Czy war­to było cze­kać 6 lat na ten seans? Odpo­wiedź na to i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.