Chapelwaite

Choć chro­no­lo­gicz­nie wcze­śniej­sza „Histo­ria Lisey” nadal nie docze­ka­ła się omó­wie­nia w Radiu SK, Man­do i Jer­ry roz­po­czę­li nad­ra­bia­nie seria­lo­wych zale­gło­ści i w 465. odcin­ku pod­ca­stu bio­rą na warsz­tat „Cha­pel­wa­ite”. Czy potwier­dzi­ły się lek­kie oba­wy arty­ku­ło­wa­ne w Pierw­szych wra­że­niach? Jak sce­na­rzy­ści pode­szli do roz­pi­sa­nia rela­tyw­nie pro­stej histo­rii zapre­zen­to­wa­nej w opo­wia­da­niu na dzie­się­cio­od­cin­ko­wy serial? Czy zapro­po­no­wa­ne przez nich zmia­ny i nowe wąt­ki fabu­lar­ne oka­za­ły się cie­ka­we? Jak pre­zen­tu­je się war­stwa audio-wizu­al­na? Na ile „Cha­pel­wa­ite” dzia­ła jako hor­ror i jak wypa­da jako adap­ta­cja „Doli Jeru­sa­lem” oraz swo­isty pre­qu­el „Mia­stecz­ka Salem”? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:46:44

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.