Venom. Tom 4

Po wiel­kiej bitwie z Car­na­ge­’m Eddie Brock musi się przy­go­to­wać na rychłe nadej­ście Knul­la. Ale zanim wspól­nie z nim powi­ta­my Kró­la w czer­ni, czas pody­sku­to­wać o czwar­tej odsło­nie „Veno­ma” ze sce­na­riu­szem Don­ny­’e­go Cate­sa. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Misty i Jer­ry, któ­rzy roz­ma­wia­ją o one-sho­tach obu­do­wu­ją­cych głów­ny wątek, o sym­pa­tii Cate­sa do Zja­wy oraz Make­ra oraz o hor­ro­ro­wych moty­wach, któ­re odnaj­dzie­my w tym tomie. Posłu­cha­cie tak­że o kolej­nej, alter­na­tyw­nej wer­sji rze­czy­wi­sto­ści świa­ta Marve­la, któ­rą tym razem odwie­dza Eddie i naszych ocze­ki­wa­niach przed fina­łem całe­go runu. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym odcinku. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.