Splat!FilmFest 3 na żywo

W sto pięć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapra­sza­my Was na dwu­czę­ścio­wą rela­cję z trze­ciej edy­cji Splat!FilmFest, tj. festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru, któ­ry odbył się w Lubli­nie w dniach 15–24 wrze­śnia. W czę­ści A usły­szy­cie, jak Szy­mas oce­nia swój pobyt na festi­wa­lu. Dowie­cie się m.in., któ­re punk­ty pro­gra­mu zro­bi­ły na mnie naj­więk­sze wra­że­nie, a któ­re nie speł­ni­ły moich ocze­ki­wań. Wyja­śnię Wam tak­że, w jaki spo­sób Splat! skradł moje ser­ce, a na deser zaofe­ru­ję Wam dłuż­szą roz­mo­wę z głów­ną orga­ni­za­tor­ką festi­wa­lu – Moni­ką Sto­lat. Moni­ka wyja­śni, jak wyglą­da reali­za­cja tego typu impre­zy od kuch­ni, czy łatwo jest pro­mo­wać wyda­rze­nie zwią­za­ne z kinem gro­zy, jak – jako oso­ba śle­dzą­ca naj­now­sze fil­my z całe­go świa­ta – oce­nia kon­dy­cję hor­ro­ru oraz cze­go życzy sobie w kon­tek­ście kolej­nych edy­cji Splat!FilmFest.

Część B będzie nato­miast jed­nym wiel­kim audio­lo­giem – rela­cją na żywo zło­żo­ną z kil­ku­na­stu wsta­wek nagry­wa­nych spon­ta­nicz­nie w trak­cie trwa­nia impre­zy. Usły­szy­cie w nich, jak przy­wi­tał mnie Lublin oraz jakie emo­cje wzbu­dza­ły we mnie oraz w Adria­nie Burzu kolej­ne punk­ty festi­wa­lo­we­go programu.

Jeże­li te dwie, trzy godzi­ny nagrań nadal nie zaspo­ko­ją Wasze­go ape­ty­tu na rela­cje ze Splat!FilmFest, pole­cam Wam zaj­rzeć na Peł­ną Salę, gdzie Adrian opu­bli­ko­wał zarów­no teks­to­wą rela­cję pisa­ną dzień po dniu, jak i nagra­ny z dystan­su pod­cast pod­su­mo­wu­ją­cy całe wyda­rze­nie. Miłej lek­tu­ry, przy­jem­ne­go odsłu­chu i do zoba­cze­nia… na kolej­nej edy­cji Splat!FilmFest! =)

00:00 – 13:38 – Szy­ma­so­wy audio­log z pierw­szych godzin w Lublinie
13:38 – 30:46 – Splat!FilmFest 3 – Dzień 1 (pią­tek), czy­li Hounds of Love, Kil­ling Gro­und, 68 Kill
30:46 – 1:22:15 – Splat!FilmFest 3 – Dzień 2 (sobo­ta), czy­li Ape­tyt na zwa­rio­wa­ne sny. Kase­ty VHS w Pol­sce okre­su trans­for­ma­cji, Opę­ta­nie, Spo­tka­nie z Xawe­rym Żuław­skim, May­hem, Maus, Show Your­self, Who­’s Wat­ching Oliver
1:22:15 – 1:55:17 – Splat!FilmFest 3 – Dzień 3 (nie­dzie­la), czy­li Aka­de­mia Pana Klek­sa cz. 1, Skins, The Night Watch­men, Tra­ge­dy Girls, Trze­cia Część Nocy
1:55:17 – 2:28:01 – Splat!FilmFest 3 – Dzień 4 (ponie­dzia­łek), czy­li Od kil­ler­ki do figh­ter­ki – wize­ru­nek kobiet w kinie gro­zy, Mid­ni­gh­ters, spo­tka­nie z Ram­say Bro­thers, Ano­ther Evil

Nawie­dzo­ny Pod­cast #152a Splat!FilmFest 3 – pod­su­mo­wa­nie festi­wa­lu + wywiad z Moni­ką Stolat
Peł­na Sala: Rela­cja ze Splat!FilmFest 3 – dzień po dniu
Cine­ma Post Cast #43: Splat!FilmFest 3 – Relacja

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.

Monika Stolat

http://splatfilmfest.com/

Monika Stolat – dyrektorka i producentka międzynarodowego festiwalu kina grozy Splat!FilmFest, organizatorka cyklicznego przeglądu kina klasy B - Najlepsze z Najgorszych oraz cyklu kina grozy Stranger Films, menedżerka i producentka teatru Scena InVitro, prezeska Fundacji Nowa Aleksandria i menedżerka kultury w Centrum Kultury w Lublinie.