Venom. Tom 3

Czy­ta­jąc komik­sy super­bo­ha­ter­skie nie da się unik­nąć even­tów. Pyta­nie jest tyl­ko jed­no, czy dane wyda­rze­nie będzie kolej­nym „zmie­nia­ją­cym wszyst­ko”, czy może jego ska­la jest nie­co mniej­sza. Trze­ci tom „Veno­ma”, któ­ry w cało­ści krę­ci się wokół even­tu „Rzeź abso­lut­na” to (na szczę­ście) ten dru­gi typ histo­rii. Tym samym cały, wyjąt­ko­wo opa­sły album, jest poświę­co­ny na dość pro­stą opo­wieść, w któ­rej Eddie Brock i jego towa­rzy­sze muszę spró­bo­wać powstrzy­mać Car­na­ge­’a, pla­nu­ją­ce­go dopro­wa­dzić do uwol­nie­nia kró­la sym­bion­tów – Knul­la. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Misty­Pop oraz Jer­ry aby o tym komik­sie pody­sku­to­wać. Jak oce­nia­my ten event? Co robi tutaj zeszyt „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka” i na ile dobrze wkom­po­no­wu­je się w tę histo­rię? Czy obec­ność w tej serii Make­ra zaczy­na nabie­rać więk­sze­go zna­cze­nia? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Trze­ci tom „Veno­ma” zaku­pi­cie w skle­pie Egmontu. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.