Holly

Począ­tek wrze­śnia to dla fanów Ste­phe­na Kin­ga start tzw. „Kin­go­wej jesie­ni”, któ­ra w tym roku będzie obfi­to­wa­ła w wie­le cie­ka­wych pre­mier. Zaczy­na­my z wyso­kie­go C. W koń­cu „Hol­ly” to jedy­na książ­ko­wa nowość w tym roku! Wła­śnie dzi­siaj powieść zali­cza rów­no­le­głą pre­mie­rą w Sta­nach i w Pol­sce, a jako że dla nas to duże świę­to, to nie zwle­ka­jąc ani godzin­ki dłu­żej, ser­wu­je­my wam dys­ku­sję na temat tej pozy­cji. Mamy jed­nak świa­do­mość, że więk­szość z was ma lek­tu­rę jesz­cze przed sobą, dla­te­go audy­cja zosta­ła podzie­lo­na na dwie czę­ści. W pierw­szej z nich w ogó­le nie roz­ma­wia­my o fabu­le „Hol­ly”, zaś w dru­giej powo­li prze­cho­dzi­my do kon­kre­tów. W 582. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, przed mikro­fo­na­mi zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Zapra­sza­my na naszą dys­ku­sję na temat powie­ści, w któ­rej King powra­ca do losów boha­ter­ki wpro­wa­dzo­nej lata temu w książ­ce „Pan Mercedes”.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 0:46:01

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.