Pierwsze wrażenia – Star Trek: Discovery

Po 12 latach prze­rwy i cięż­kiej, wybo­istej dro­dze, na szkla­ne ekra­ny powró­cił Star Trek. Dwu­od­cin­ko­we otwar­cie sta­no­wi w zasa­dzie samo­dziel­ny pro­log, któ­ry dzi­siaj Man­do bie­rze na warsz­tat. Jakie zmia­ny przy­no­si nowy serial? Czy nowi boha­te­ro­wie zaskar­bi­li sobie sym­pa­tię nasze­go recen­zen­ta? Jak spraw­dza się Star Trek nasta­wio­ny na woj­nę a nie eks­plo­ra­cję i czy twór­cy mają pomysł by wpi­sać taką tema­ty­kę w kon­wen­cję Tre­ka? Czy głów­ni akto­rzy udźwi­gnę­li swo­je role? I wresz­cie, czy Man­do pla­nu­je zostać z seria­lem na dłu­żej? Odpo­wie­dzi na te i kil­ka innych pytań pozna­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.