Doktor Jekyll i Pies Baskerville’ów

W sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas bie­rze na warsz­tat dwa kla­sycz­ne utwo­ry z ele­men­ta­mi hor­ro­ru: Dok­to­ra Jekyl­l’a i pana Hyde­’a Rober­ta Louisa Ste­ven­so­na oraz Psa Baske­rvil­le­’ów sir Arthu­ra Cona­na Doy­le­’a. Oprócz opo­wie­ści o lite­ra­tu­rze pod­cast ofe­ru­je tak­że rekla­mę wydaw­nictw Vesper i C&T, odro­bi­nę mety i spo­ro wier­ce­nia się w fote­lu, cze­go czu­ły dyk­ta­fon nie omiesz­kał zarejestrować.
UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa dot. Dok­to­ra Jekyl­la i pana Hyde­’a 31:15 – 48:58
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.