Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pij­ne Sta­ny Zjed­no­czo­ne. K, łow­ca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, któ­ra może zbu­rzyć fun­da­men­ty współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa, oraz tra­fia na trop Ric­ka Dec­kar­da, byłe­go łow­cy andro­idów, któ­ry 30 lat temu zapadł się pod ziemię.

Jak Denis Vil­le­neu­ve potrak­to­wał kul­to­wy film Scot­ta? Czy Gosling, Ford i Leto spro­sta­li ocze­ki­wa­niom? Jak spraw­dzi­ły się aktor­ki: Ana de Armas, Robin Wri­ght czy Car­la Juri? Na ile zmie­ni­ło się Los Ange­les przez te trzy­dzie­ści lat? Czy BR2049 to dyna­micz­ny akcyj­niak czy sen­ny thril­ler? Dla­cze­go war­to wybrać się na nie­go do kina? Posłuchajcie.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.