Thomas Was Alone

Zasta­wia­li­ście się kie­dyś nad tym, czy uzy­sku­ją­ce wła­sną świa­do­mość sztucz­ne inte­li­gen­cje mogą prze­ży­wać przy­go­dy? A nad tym, jak bar­dzo roz­bu­do­wa­ną fabu­łę może mieć plat­for­mów­ka? Mike Bithell roz­my­ślał nad tym dość dłu­go, a potem zaczął two­rzyć grę. Tak wła­śnie powstał indyk Tho­mas Was Alo­ne. Gra o Tho­ma­sie, któ­ry wca­le nie był taki samot­ny. I o Chri­sie, Cla­ire, Jame­sie, Sarze oraz kil­ku innych SI. Jeże­li chce­cie wie­dzieć, co urze­kło w niej kry­ty­ków, a co Szy­ma­sa, posłu­chaj­cie dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. A potem zakup­cie grę. I zagrajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.