Zwiadowcy Księga 3: Ziemia skuta lodem

Po spa­le­niu mostu, przez któ­ry Mor­ga­rath chciał prze­pro­wa­dzić armię na zie­mie Ara­lu­enu, Will i Evan­lyn tra­fia­ją do nie­wo­li. Porwa­ni przez Skan­dian pod dowódz­twem budzą­ce­go postrach Era­ka, odpły­wa­ją na nie­zna­ne pół­noc­ne ziemie.
Halt poprzy­siągł oca­lić Wil­la i uczy­ni wszyst­ko, by dotrzy­mać obiet­ni­cy – nawet jeśli przyj­dzie mu oka­zać nie­sub­or­dy­na­cję i zła­mać roz­ka­zy kró­la. W kor­pu­sie zwia­dow­ców nie ma jed­nak miej­sca dla tych, któ­rzy kie­ru­ją się wła­snym inte­re­sem! Pozba­wio­ny wspar­cia, odrzu­co­ny przez towa­rzy­szy, Halt wyru­sza na nie­bez­piecz­ną wypra­wę do odle­głej, sku­tej lodem Skan­dii. Towa­rzy­szy mu naj­lep­szy przy­ja­ciel Wil­la – Hora­ce, któ­re­go nie­zwy­kłe szer­mier­cze zdol­no­ści mogą się bar­dzo przy­dać na dzi­kich i nie­przy­stęp­nych tere­nach, przez któ­re przyj­dzie im podró­żo­wać. Ale budzą­ce zachwyt i gro­zę umie­jęt­no­ści mło­de­go ryce­rza ścią­ga­ją na męż­czyzn uwa­gę oko­licz­nych lor­dów… Czas bie­gnie nie­ubła­ga­nie. Czy Halt i Hora­ce oca­lą Wil­la od losu niewolnika?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.