The Secret

Opar­ty na szo­ku­ją­cych fak­tach bry­tyj­ski mini­se­rial o złu kry­ją­cym się pod przy­kryw­ką reli­gij­nej pra­wo­rząd­no­ści. W rolach głów­nych zoba­czy­my lau­re­ata nagro­dy BIFA za film „Krwa­wa nie­dzie­la”, Jame­sa Nes­bit­ta (seria­le „Cold Feet” i „Zagi­nio­ny”, try­lo­gia „Hob­bit”) oraz zna­ną z seria­lu „Uczci­wa kobie­ta”, a tak­że z super­pro­duk­cji „Tar­zan: Legen­da” irlandz­ką aktor­kę Gene­vie­ve O’Re­il­ly. Za kame­rą sta­nął nato­miast twór­ca hor­ro­ru „Szep­ty”, Nick Murphy.

Colin Howell (James Nes­bitt) jest sza­no­wa­nym i bogo­boj­nym den­ty­stą. Wraz z pięk­ną żoną pro­wa­dzi spo­koj­ne życie w nad­mor­skim mia­stecz­ku, od cza­su do cza­su udzie­la­jąc się w kościel­nym chó­rze. Rysą na jego nie­ska­zi­tel­nym życio­ry­sie jest jed­nak pło­mien­ny romans jaki łączy go z miej­sco­wą nauczy­ciel­ką, Hazel Bucha­nan (w tej roli Gene­vie­ve O’Re­il­ly). Wie­dzio­na nagłym uczu­ciem para kochan­ków decy­du­je się na zatrwa­ża­ją­cy krok – zabi­cie swo­ich małżonków.

Opar­ty na książ­ce bry­tyj­skie­go dzien­ni­ka­rza Deri­ca Hen­der­so­na „Let This Be Our Secret”, bry­tyj­ski min­se­rial „Sekret” to praw­dzi­wa histo­ria podwój­ne­go zabój­stwa, któ­re­go doko­na­li sta­tecz­ny den­ty­sta i nauczy­ciel­ka ze szkół­ki nie­dziel­nej. Dra­mat roze­grał się w małej nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści w pół­noc­no­ir­landz­kim Ulste­rze. Zabój­stwo, któ­re upo­zo­ro­wa­ne zosta­ło na „pakt samo­bój­ców”, uda­ło się utrzy­mać w tajem­ni­cy przez aż 18 lat!

Siłą pro­duk­cji jest przede wszyst­kim wybit­na kre­acja Jame­sa Nes­bit­ta, któ­ry wcie­la się w rolę Howel­la, natchnio­ne­go mani­pu­la­to­ra, potra­fią­ce­go zna­leźć w Biblii uspra­wie­dli­wie­nie dla swo­ich kłamstw, zdrad, a tak­że mor­der­stwa. Aktor­skie­go kro­ku dotrzy­mu­je mu zna­ko­mi­ta Gene­vie­ve O’Re­il­ly, gra­ją­ca postać chłod­nej nauczy­ciel­ki Hazel.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.