Seria Piła

W tego­rocz­ne Hal­lo­we­en zapra­sza­my Was na powrót do serii „Piła”! Powrót, bo z wcze­śniej­szych pod­ca­stów na ten temat, któ­re znaj­dzie­cie na Kon­glo­me­ra­cie moż­na już zro­bić solid­ną serię. Ale dzi­siej­szy odci­nek jest dość wyjąt­ko­wy, bo w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Paweł Mate­ja oraz Jer­ry, któ­rzy przed pre­mie­rą „Piły X” posta­no­wi­li nad­ro­bić hur­tem całość tej fran­czy­zy, z cze­go więk­szość fil­mów oglą­da­jąc po raz pierw­szy. Jak pano­wie oce­nia­ją postać Joh­na Kra­me­ra i jego następ­ców? Na ile inte­re­su­ją­ca, spój­na i sen­sow­na jest filo­zo­fia pana Ukła­dan­ki? Czy seria­lo­wość serii to jej wada, czy zale­ta? Czy „Piła” to tor­tu­re porn, czy może coś wię­cej? Do tego pułap­ki, twi­sty, tele­no­we­la i oce­na „Piły X” na świe­żo po obej­rze­niu całej serii. Włącz nas!

Wcze­śniej­sze pod­ca­sty poświę­co­ne serii:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.