Seria Piła

W sto pięć­dzie­sią­tym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście powra­ca­my do tema­tu naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­nej hor­ro­ro­wej fran­czy­zy ostat­nich lat, czy­li do Piły. Krót­ko oma­wia­my każ­dą część od dru­giej (Piła 2, 2005) do siód­mej (Piła 3D, 2010), by następ­nie prze­kro­jo­wo prze­dys­ku­to­wać kwe­stię filo­zo­fii Joh­na Kra­me­ra oraz ilo­ści i jako­ści obra­zów prze­mo­cy w całej serii. Wspo­mi­na­my tak­że o kam­pa­niach mar­ke­tin­go­wych kolej­nych fil­mów, wybie­ra­my naj­lep­sze i naj­gor­sze pułap­ki Pana Ukła­dan­ki i jego spad­ko­bier­ców oraz zasta­na­wia­my się nad tym, któ­re ele­men­ty zade­cy­do­wa­ły o kul­to­wo­ści i wyjąt­ko­wo­ści całej serii.

Pod­cast o pierw­szej Pile.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.