Ratched

„Rat­ched” to jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych pre­mier seria­lo­wych tej jesie­ni. Ryan Mur­phy posta­no­wił poba­wić się nie­co z kul­to­wą posta­cią, dopi­su­jąc pie­lę­gniar­ce z „Lotu nad kukuł­czym gniaz­dem” nową histo­rię. Pro­duk­cja moc­no podzie­li­ła widzów i recen­zen­tów. Bogu­sia i Żar­łok seria­lu skosz­to­wa­li i dzi­siaj w krót­kiej i wypeł­nio­nej żeber­ka­mi i kne­dla­mi ze śliw­ką audy­cji opo­wie­dzą, czy danie to było lek­ko czy cięż­ko­straw­ne. Auto­no­micz­ny twór? Cie­ka­wa zaba­wa z kla­sy­ką? Zagi­nio­ny sezon „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”? Czym wła­ści­wie jest serial i czy war­to poświę­cać mu czas? Może lepiej coś zjeść??? 🙂 Posłu­chaj­cie! I pamię­taj­cie, Wiel­ka Oddzia­ło­wa prze­strze­ga przed słu­cha­niem Żar­ło­ka na czczo 🙂 You’ve been warned!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.